Skocz do zawartości


Regulamin

I. WARUNKI OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin okreÅ›la zasady i warunki korzystania z Forum Internetowego forum.vordon.pl (zwanego dalej „Forum”). Forum stanowi internetowÄ… grupÄ™ dyskusyjnÄ…, powstaÅ‚Ä… w celu wzajemnego inspirowania siÄ™, nawiÄ…zywania znajomoÅ›ci, współpracy oraz wymiany poglÄ…dów, informacji i posiadanej wiedzy nt. elektroniki użytkowej.
 • Administratorem Forum jest AITL Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Solec 81B/A51
  00-382 Warszawa (zwany dalej „Administratorem”).
 • Użytkownikiem Forum może być osoba fizyczna posiadajÄ…ca peÅ‚nÄ… zdolność do czynnoÅ›ci prawnych, która korzysta z Forum, jak również osoba fizyczna, która w dniu rejestracji ukoÅ„czyÅ‚a 13 rok życia, po uzyskaniu zgody opiekunów prawnych (zwany dalej „Użytkownikiem”).
 • Moderatorem Forum jest podmiot wyznaczony przez Administratora (zwany dalej „Moderatorem”). Moderator posiada specjalne uprawnienia, w szczególnoÅ›ci uprawnienia w zakresie zmiany treÅ›ci lub usuwania postów, a także blokowania, odblokowywania, przenoszenia, usuwania i dzielenia tematów na Forum majÄ…ce na celu zapewnienie przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiÄ…zujÄ…cych przepisów prawa przez Użytkowników.
 • JÄ™zykiem obowiÄ…zujÄ…cym na Forum jest jÄ™zyk polski.
 • Warunkiem korzystania z Forum jest dobrowolne zaakceptowanie przez Użytkownika postanowieÅ„ Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Forum oznacza, że uważnie zapoznaÅ‚ siÄ™ on z treÅ›ciÄ… Regulaminu, dobrowolnie akceptuje jego treść.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie majÄ… postanowienia powszechnie obowiÄ…zujÄ…ce przepisy prawa, a wszelkie spory bÄ™dÄ… rozstrzygane przez wÅ‚aÅ›ciwe sÄ…dy polskie.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM

 • Korzystanie z Forum możliwe jest wyÅ‚Ä…cznie poprzez zalogowanie siÄ™.
 • Przed zaÅ‚ożeniem nowego wÄ…tku na Forum Użytkownik jest zobowiÄ…zany do sprawdzenia, czy nie istnieje podobny lub taki sam wÄ…tek na Forum. Nowy wÄ…tek Strona 2 z 3 powinien mieć klarownie i zrozumiale okreÅ›lony temat. Temat nowego wÄ…tku powinien wyraźnie wskazywać przedmiot dyskusji oraz jego główne wÄ…tki. PowtarzajÄ…ce siÄ™ wÄ…tki bÄ™dÄ… usuwane.
 • Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyÅ‚Ä…cznie na wÅ‚asnÄ… odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za treÅ›ci zamieszczane przez Użytkowników na Å‚amach Forum.
 • Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na Å‚amach Forum treÅ›ci sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, wzywajÄ…cych do nienawiÅ›ci rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujÄ…cych przemoc w Å›wiecie rzeczywistym.
 • Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na Å‚amach Forum treÅ›ci uznanych powszechnie za naganne moralnie, spoÅ‚ecznie niewÅ‚aÅ›ciwych, bÄ™dÄ…cych pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywoÅ‚ania kłótni (tzw. trolling).
 • Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników na Å‚amach Forum przekazów reklamowych.
 • Użytkownik powinien formuÅ‚ować myÅ›li zwięźle i przejrzyÅ›cie, unikać bÅ‚Ä™dów ortograficznych oraz używać skrótów i alternatywnych form słów tylko wtedy, gdy sÄ… pospolite.
 • Moderator Forum ma prawo do kontrolowania treÅ›ci wypowiedzi i ich modyfikowania, a nawet do usuwania, przez osoby upoważnione z Forum, które nie speÅ‚niajÄ… warunków okreÅ›lonych w Regulaminie.
 • Sprawy prywatne lub skierowane do okreÅ›lonego Użytkownika, a niezwiÄ…zane z tematem wÄ…tku, Użytkownik powinien kierować bezpoÅ›rednio do danego Użytkownika za poÅ›rednictwem prywatnej wiadomość (tzw. PW).

III. KARY

 • Administratorowi przysÅ‚uguje prawo do zastosowania w stosunku do Użytkownika naruszajÄ…cego zasady okreÅ›lone w Regulaminie nastÄ™pujÄ…cych kar:
  a) upomnienia Użytkownika – przez które rozumie się zwrócenie uwagi w poście lub w prywatnej wiadomości,
  B) ostrzeżenia Użytkownika – przez które rozumie się nałożenie kary poprzez opcję „Ostrzeż użytkownika", skutkującej pojawieniem się odpowiedniej informacji przy awatarze Użytkownika,
  c) zawieszenia Użytkownika – przez które rozumie się zablokowanie możliwości publikowania wpisów na Forum na określony czas.
  d) usunięcie konta Użytkownika – przez które rozumie się całkowite usunięcie konta Użytkownika.
 • Zebranie trzech ostrzeżeÅ„, o których mowa w pkt. B) powyżej przez Użytkownika skutkuje usuniÄ™ciem jego konta.
 • W przypadku rażących wykroczeÅ„ Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usuniÄ™cia konta Użytkownika bez ostrzeżenia.
 • Kwestia interpretacji wykroczenia i przyznania odpowiedniej kary należy do Administratora i Moderatora.
 • Ponadto, Administratorowi i Moderatorowi przysÅ‚uguje prawo do usuwania, blokowania i edytowania tematów i wypowiedzi niezgodnych z Regulaminem.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile bÄ™dzie to podyktowane ważnymi przyczynami niezależnymi od Administratora, za uprzednim powiadomieniem Użytkownika na stronie Forum.
 • Po ukazaniu siÄ™ na stronie głównej Forum lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwÅ‚ocznie zapoznać siÄ™ ze zmianami, gdyż zalogowanie siÄ™ do forum po takim ogÅ‚oszeniu stanowi bezwarunkowÄ… akceptacjÄ™ nowej treÅ›ci Regulaminu przez Użytkownika.
 • W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać siÄ™ od zalogowania do forum i niezwÅ‚ocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
 • OÅ›wiadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociÄ…gnie za sobÄ… usuniÄ™cie konta Użytkownika.

REGULAMIN PROMOCJI

„Dodatkowe Korzyści"

 • Organizator
 • Organizatorem niniejszej promocji, dalej jako „Promocja”, jest AITL Spółka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… z siedzibÄ… w Warszawie, ul. Solec 81B/A-51, 00-382 Warszawa, wpisana do Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego za numerem KRS: 0000323409, posiadajÄ…ca nadane numery NIP: 6792991600 oraz REGON: 120799869 (dalej jako „Organizator”). Akta rejestrowe Organizatora znajdujÄ… siÄ™ w SÄ…dzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego.
 • ObowiÄ…zywanie
 • Promocja obowiÄ…zuje od dnia 01.03.2018 do dnia 01.01.2019.
 • Warunki uczestnictwa
  • W Promocji może wziąć udziaÅ‚ konsument, który speÅ‚nia Å‚Ä…cznie nastÄ™pujÄ…ce warunki (dalej jako „Uczestnik”):
  • dokona w czasie obowiÄ…zywania Promocji jednorazowego zakupu, o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci co najmniej 50 zÅ‚otych, w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem Vordon.pl, dalej jako „Sklep internetowy” lub poza tym sklepem u autoryzowanego dealera marki Vordon.pl,
  • nie otrzymaÅ‚ od Organizatora w danym roku upominków, ani innych nieodpÅ‚atnych Å›wiadczeÅ„ o wartoÅ›ci przekraczajÄ…cej, Å‚Ä…cznie z upominkiem w ramach niniejszej Promocji, kwoty 100 zÅ‚,
 • Uczestnik może może wziąć w Promocji tylko jeden raz.
 • ZakoÅ„czenie Promocji nie wpÅ‚ywa na prawa nabyte przez Uczestnika w okresie jej trwania.
 • ZgÅ‚oszenie udziaÅ‚u
 • Uczestnik może zgÅ‚osić swój udziaÅ‚ w Promocji, w czasie jej obowiÄ…zywania, za poÅ›rednictwem forum internetowego: www.forumvordon.pl -> w dziale „O marce” w temacie „Pochwal siÄ™ swoim produktem!”.
 • W ramach zgÅ‚oszenia należy umieÅ›cić zdjÄ™cie lifestylowe (zdjÄ™cie produktu na żywo, np. radio zamontowane w aucie, gÅ‚oÅ›nik podczas grillowania). Komentarz jest opcjonalny.
 • ZgÅ‚oszenie udziaÅ‚u w Promocji wymaga zapoznania siÄ™ z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji, oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla potrzeb przeprowadzenia Promocji.
 • Zasady Promocji
 • Uczestnik, który Å‚Ä…cznie speÅ‚ni nastÄ™pujÄ…ce warunki:
 • wykona osobiÅ›cie zdjÄ™cie fotograficzne (dalej jako „ZdjÄ™cie”) lub nagranie wizualne, bÄ…dź audiowizualne (dalej jako „Nagranie”), przedstawiajÄ…ce w sposób czytelny zakupiony w Sklepie Internetowym Produkt.
 • udostÄ™pni ZdjÄ™cie lub Nagranie na warunkach domeny publicznej CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/),
 • przekaże kopiÄ™ ZdjÄ™cia lub Nagrania Organizatorowi za poÅ›rednictwem forum internetowego (wpisanego w 4.1) , przy czym przekazanie może nastÄ…pić jednoczeÅ›nie ze ZgÅ‚oszeniem UdziaÅ‚u,

[/list]

- otrzyma, w cenie złożonego uprzednio w Sklepie Internetowym zamówienia, upominek rzeczowy o wartości 50 zł (dalej jako „Upominek”).

 • Upominek zostanie przekazany Uczestnikowi w terminie 30 dni od daty wytypowania przez Organizatora kopii ZdjÄ™cia lub Nagrania z poÅ›ród innych uczestników.
 • Ochrona danych osobowych
 • Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest Organizator i przetwarza je w celu przeprowadzenia Promocji
 • Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia wziÄ™cie udziaÅ‚u w Promocji.
 • W celu przeprowadzenia Promocji dane osobowe Uczestnika mogÄ… zostać przekazane osobom trzecim, przy pomocy których Sprzedawca przeprowadza PromocjÄ™. Dotyczy to w szczególnoÅ›ci przedsiÄ™biorców Å›wiadczÄ…cych usÅ‚ugi transportowe.
 • Dane osobowe chronione sÄ… zgodnie z ustawÄ… z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 • Użytkownikowi przysÅ‚uguje prawo wglÄ…du do swoich danych, żądania ich aktualizacji, poprawienia, a także usuniÄ™cia
 • Reklamacje
 • Wszelkie reklamacje dotyczÄ…ce Promocji można kierować w formie pisemnej lub za poÅ›rednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora.
 • Organizator zajmie stanowisko co do zgÅ‚oszonej reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 • Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyÅ‚Ä…cza ani nie ogranicza uprawnieÅ„ Uczestnika do dochodzenia swoich roszczeÅ„ na podstawie powszechnie obowiÄ…zujÄ…cych przepisów prawa w tym wystÄ…pienia z powództwem do SÄ…du powszechnego.
 • Uczestnik może skorzystać z dostÄ™pnych pozasÄ…dowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeÅ„. W szczególnoÅ›ci Uczestnik ma możliwość zwrócenia siÄ™ do wÅ‚aÅ›ciwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczÄ™cie postÄ™powania mediacyjnego w sprawie polubownego zakoÅ„czenia sporu miÄ™dzy Organiztorem, a Uczestnikiem, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszÄ… wyrazić na niÄ… zgodÄ™), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiÄ™dzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku.
 • Uczestnik ma również możliwość zwrócenie siÄ™ o rozstrzygniÄ™cie sporu wynikÅ‚ego z zawartej umowy sprzedaży przez staÅ‚y polubowny sÄ…d konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i dziaÅ‚ania staÅ‚ych polubownych sÄ…dów konsumenckich okreÅ›la RozporzÄ…dzenie Ministra SprawiedliwoÅ›ci z dnia 25 wrzeÅ›nia 2001 r. w sprawie okreÅ›lenia regulaminu organizacji i dziaÅ‚ania staÅ‚ych polubownych sÄ…dów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 • Szczegółowe informacje o pozasÄ…dowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeÅ„ dostÄ™pne sÄ… również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji spoÅ‚ecznych, do których zadaÅ„ statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • Postanowienia koÅ„cowe
 • Niniejszy Regulamin dostÄ™pny jest na stronie forumvordon.pl
 • Wszelkie postanowienia Regulaminu należy odczytywać i interpretować w zakresie dozwolonym przez obowiÄ…zuje przepisy prawa.
 • Niniejszy Regulamin nie narusza uprawnieÅ„ konsumenta wynikajÄ…cych z obowiÄ…zujÄ…cych przepisów.
 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdujÄ… odpowiednie przepisy prawa.